XAVIER ARENAS I PRAT
Advocats Vilafranca del Penedès - Barcelona

Datos de Contacto

DIRECCIÓN

Carrer Soledat, 9
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)


MÓVIL

-


FAX

-REDES SOCIALES

-


HORARIO

-


PRESENTACIÓ

El despatx forma part d'un grup multidisciplinari en permanent connexió tan personal com professional. Desenvolupem la nostra activitat professional satisfent les necessitats i interessos dels clients d'una manera professional però molt personal i sota uns valors morals de justícia, pau i efectivitat.

El nostre projecte es acompanyar al client al llarg de la seva carrera professional i empresarial, posant al seu abast tota la nostra experiència i seny en el desenvolupament de les seves activitats, tant en l'àmbit nacional com internacional, així com en la vessant personal com empresarial del dret, mitjançant un assessorament integral i amb el professional adequat en cada moment per les seves necessitats.

Prestació d'un serveis amb qualitat humana i fent sempre una posició empàtica no només amb el nostre client sino també amb l'adversari, per tal que la nostra actuació sigui noble i a la vegada profitosa. El nostre objectiu és l'eficàcia.


ÀREES D´ACTUACIÓ

DRET CIVIL
Arrendaments Urbans: desnonaments per expiració del termini, impagament de rendes, reclamació d´obres, contractes de lloguer d´habitatge o local.
Contractes civils (arres, senyal, compravenda, lloguer, préstecs).
Propietat Horitzontal.
Declaracions de domini.
Divisió de cosa comuna.
Execucions hipotecàries, Embargaments.
Reclamacions de quantitat (extrajudicials o judicials).
Judicis Canviaris (reclamació de pagament de xecs, pagarés, lletres de canvi).
Responsabilitat Civil (accidents de trànsit, etc.).
Negligències mèdiques.

DRET CONCURSAL
Una formació continuada en aquesta matèria ens permet donar un servei eficaç i exclusiu a les empreses que l'actual situació econòmica ha portat a la fallida, ajudant a la reestructuració de la mateixa amb la finalitat de continuació d'ella o per fer un tancament ajustat amb la finalitat que no es responsabilitzi l'òrgan d'administració de la societat dels deutes socials i amb pèrdua del seu patrimoni personal.

Des del despatx pretenem donar dintre del marc d'un servei integral i multidisciplinari la màxima garantia als resultats amb un estudi previ i important de la situació econòmica de l'empresa. La cooperació constant i presa de decisions entre advocat i economista son essencials per garantir les finalitats protegides.

DRET DE SUCCESIONS
El Dret de Successions constitueix una eina importantíssima en la vida d´una persona. És important en essència com a forma de regular i evitar en la mesura del legalment possible una aplicació impositiva extremadament intensa, i que suposem cada any anirà a més, atesa l´actual necessitat d´ingressos dels estats pel pagament del seu deute.

Des del despatx planifiquem l´herència en vida del causant, des de la més petita fins la més gran, procurant un estalvi importantíssim en l´impost de successions. Aquesta planificació l´efectuem tant en la vessant personal com en la vessant empresarial pels casos d´empreses familiars, organitzant una successió ordenada, efectiva i de tranquil·litat per l´interessat.

Interessem contínuament dels nostres clients la redacció de protocols familiars i altres documents com a instruments que permet garantir la continuïtat de l´empresa familiar i que ajudarà, en definitiva, a l´estabilització i creació de pau en l´entorn de la seva família.

Buscador Profesional Thesauro