JOSEP MANEL MELO CABRERA
Perits Arquitectes

Datos de Contacto

DIRECCIÓN

Bordeus, 22
08029 Barcelona (Barcelona)


TELÉFONOS

-


FAX

+34 933 223 395REDES SOCIALES

-


HORARIO

Dilluns a divendres de
9h. a 14h. i de 16h. a 20h.


PRESENTACIÓ

UN JUTGE DECIDEIX EN FUNCIÓ DE LES PROVES QUE SE LI PRESENTEN

UN DICTAMEN PERICIAL SOVINT ES CONVERTEIX EN EL PRINCIPAL MITJÀ PROVATORI D'UN JUDICI


Davant d'un tribunal, un pèrit es converteix en un veritable assessor del jutge. El dictamen del pèrit esdevé un autèntic mitjà provatori i, d'entre el conjunt de proves aportades a un procés, el dictamen és, sovint, la més decisiva a l'hora de fixar el seu criteri.

A pèrits arquitectes estem especialitzats en la redacció de dictamens pericials sobre qualsevol tema relacionat amb l'arquitectura i l'urbanisme, amb els quals poder argumentar sòlidament la posició de la part que els presenta.

Sobre nosaltres

Pèrits arquitectes és una organització fruit de la unió de diferents professionals de l'arquitectura i el dret, amb l'objectiu de poder oferir el millor equip tècnic a l'hora de redactar dictamens pericials d'alta qualitat.

Encara que la redacció de dictamens pericials no és la nostra única activitat, sí que és el motiu de la creació de pèrits arquitectes i la seva principal raó de ser.

És tan ample el ventall de temes relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme i són tan específics cadascun d'ells que vam creure que era necessari oferir un servei pluridisciplinar de veritables experts dirigit a preparar recursos i a assessorar els nostres clients.

Pèrits arquitectes està encapçalat per l'arquitecte Josep Manel Melo i Cabrera i el conformen tècnics amb formació en tots els àmbits que concorren en el món de la pràctica pericial, amb molta experiència i una gran especialització, abastant la totalitat dels aspectes tècnics, econòmics i legals que cal tenir en compte a l'hora d'emetre un dictamen.

JOSEP MANEL MELO CABRERA

Pèrits arquitectes és una iniciativa de l'arquitecte Josep Manel Melo i Cabrera (núm. de col·legiat 18.553-1 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya).

Del seu currículum, a més de la seva llarga experiència tècnica pericial, podem destacar:

Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
Màster en Gestió Urbanística Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
Màster en Patologia, diagnosi i Tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic (UPC).
Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya.
Membre de l'Associació Catalana de Pèrits Judicial.
Membre de la xarxa de certificadors energètics de la Entidad Nacional de Certificación Energètica (ENACE).

Idiomes: castellà, català, anglès, francès i italià.


DICTAMENS

Un dictamen pericial és un informe redactat per un tècnic expert en una determinada matèria, on s'expressa la seva opinió fonamentada. El llenguatge del pèrit ha de ser clar i entenedor, ben argumentat i documentat, fugint de tecnicismes innecessaris.

En un judici, les parts litigants poden aportar al procés dictamens de pèrits amb els coneixements adients a la matèria objecte de controvèrsia (dictamens de part), i també poden sol·licitar al jutge que sigui emès dictamen per un pèrit designat pel jutjat (dictamen judicial).

Alguns dels camps més freqüents sobre els que es redacten dictamens pericials són els següents:

Lesions en l'edificació i patologies constructives.
Valoracions d'immobles i del sòl.
Legalitat urbanística aplicable.
Gestió del planejament.
Organització d'obres, procesos constructius i rendiments.
Relacions de veïnatge, servituds i immissions.

VALORACIONS
El nostre equip de col·laboradors té un coneixement actualitzat dels preus del mercat immobiliari i del sòl, així com dels preus dels materials de construcció.

Les Normes Europees de Valoració i la O. M. ECO/805/2003 contemplen i desenvolupen 5 diferents mètodes:

Mètode del cost
Mètode de comparació
Mètode d'actualització de rendes
Mètode residual dinàmic
Mètode residual estàtic

En definitiva, en un procediment judicial, el que es demana del jutge és una compensació econòmica pel valor d'allò que està en litigi. El coneixemnet del mercat i la correcte aplicació d'un o un altre mètode són els factors que determinen la qualitat d'un dictamen.

LEGALITAT URBANÍSTICA APLICABLE

La vulneració de l'ordenament urbanístic es produeix tant mitjançant actuacions sense llicència com amb actuacions que no s'ajusten a ella.

La potestat de protecció de la legalitat urbanística és d'exercici preceptiu.

L'exercici d'aquesta potestat dóna lloc a la instrucció i la resolució d'un procediment, o de més d'un, que tenen per objecte, conjuntament o de manera separada, l'adopció de les mesures següents:

La restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic
La imposició de sancions
La determinació dels danys i els perjudicis causats.

GESTIÓ DEL PLANEJAMENT
Jutges i advocats s'enfronten en aquest camp a un coplex i canviant marc legislatiu, amb contínues interpretacions jurisprudencials, que només un equip expert de pèrits pot desentrallar.

REGULACIÓ CATALANA

- Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. Text Refós de la Llei d'Urbanisme
- Decret 305/2006, de 18 de juliol. Reglament de la Llei d'Urbanisme
- Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística
- Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics
- Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives
- Decret 80/2009, de 19 de maig, del règim jurídic dels habitatges per a fer efectiu el dret de reallotjament
- Decret legislatiu1/2010, de 3 d'agost. Text Refós de la Llei d'Urbanisme

REGULACIÓ ESTATAL

- Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl
- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. Text Refós de la Llei del sòl
- Reial decret 1093/1997, de 4 de juliol. Normes complementàries al Reglament d'execució Llei hipotecària
- Ordre ECO 805/2003, de 27 de març (valoracions)

ORGANITZACIÓ D´OBRES, PROCESOS CONSTRUCTIUS I RENDIMENT
El termini d'execució d'unes obres sovint esdevé motiu de litigi entre el promotor i l'empresa contractista.

Els pressupostos dels projectes d'execució incorporen uns rendiments de mà d'obra als seus preus, calculats en funció del temps mitjà previst per a la seva execució. Amb aquest rndiments es construeix el diagrama de barres que ens permet conéixer el temps ideal d'execució d'una obra.

RELACIONS DE VEÏNATGE, SERVITUDS I IMISSIONS
Una servitud és un dret real que grava parcialment una finca amb un ús determinat. La servitud s'estableix entre dues finques, anomenades predi dominant i predi sirvent i suposa una reducció de les facultats del titular de la finca sirvent.

Per la forma de constituir-se les servituds poden ser:

Voluntàries: instituïdes mitjançant un acte jurídic (contracte, testament, ...), com ara les servituds de llums o les servituds de vistes

Forçoses o legals: imposades per la llei. Bé per raons d'interés dels particulars (regulades pel Codi Civil), o bé per raons d'utilitat pública (regulades per lleis administratives)


ALTRES SERVEIS

Pèrits arquitectes també prepara la redacció i presentació de tots aquells documents relacionats amb la gestió administrativa de l'habitatge, com ara llicències d'obres, certificats d'eficiència energètica, informes sobre accessibilitat, cèdules d'habitabilitat, i d'altres.

Certificats d'eficiència energètica

El R.D. 253/2013 de 5 d'abril aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. Aquest decret fixa la obligatorietat de posar a disposició de compradors o llogaters dels edificis un CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA en tots els contractes de compra-venda o lloguer que es tanquin amb posterioritat a la data de l'1 de juny de 2013.

L'àmbit d'aplicació del decret és:

edificis de nova construcció
edificis o parts d'ells que es venguin o lloguin
edificis o parts d'ells en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil superior a 250 m2 i que siguin de pública concurrència.

El promotor o propietari de l'edifici o part del mateix, bé sigui de nova construcció o ja existent, serà el responsable d'encarrgar la realització de la certificació d'eficiència energètica de l'edifici, o de la seva part, en aquells casos que vingui obligat per aquest decret. També serà el responsable de la conservació de la corresponent documentació i de la presentació davant l'ICAEN (Institut Català de l'Energia).

Certificats d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat, necessària per a la contractació de serveis de subministraments als habitatges, es demana a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mitjançant el document 'Sol·licitud per cèdula d'habitabilitat de Segona Ocupació'.

Aquesta sol·licitud incorpora al seu revers un 'Certificat d'habitabilitat de segona ocupació', que només poden signar arquitectes col·legiats.

Redacció de projectes i direcció d'obres

Projectes de cases per a viure. Cases íntimes i acollidores. Des d'on veure la pluja a fora. On deixar que el temps passi lentament. On trobar-te a gust amb els teus records. Cases per a refugiar-te del món. Les cases del nostre subconscient. Com les cases que recrea a les seves obres Edward Hopper.

Imaginem amb vosté casa seva

Buscador Profesional Thesauro